بسمه تعالی

آگهی مزایده

در اجرای تصویب نامه شماره 116689 ت 45059 ه – 08/06/1390  موضوع ماده 2 هیات محترم وزیران در خصوص فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری ، استان آذربایجان غربی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت شهریور ماه  مجموعا 12 میلیون را به ازاء نرخ پایه هر لیتر 22000 ریال از طریق مزایده در سطح کشور به فروش رساند ، متقاضیان
بایستی ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی پیشنهادت خود را با شرایط ذیل تا پایان وقت اداری مورخه  13/06/1397  به دبیرخانه حراست  استانداری تحویل و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی قیمت ،راس ساعت 12 مورخه 14/06/1397  خواهد بود حضور پیشنهاد کنندگان  یا نماینده آنها در جلسه آزاد است

 

شرایط شرکت گنندگان در مزایده :

.............................................

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشد

2-    تصویر برابر اصل مدارک هویتی ( کارت ملیشناسنامه ) و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین تغییرات و مدارک هویتی دارندگان حق امضاء الزامی است

3-    دارای کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینی یا پیله وری و یا کارت بازرگانی باشد

4-    دارای گردش مالی به مبلغ 25،000،000،000 ریال به طور متوسط روزانه در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی باشد .

5-    عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاههای اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی

6-      در شرایط مساوی تعاونی های مرزنشینان استان در اولویت خواهند بود

شرایط شرکت در مزایده :

.......................................................

1-    متقاضیان باید مبلغ 6،000،000،000 ریال  به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 2171130006003 با عنوان سایر منابع استانداری نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش آن را ضمیمه مدارک خود بنمایند .

2-    فرآورده تحویلی به برنده مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خواهد بود .

3-    کلیه هزینه های حمل و نقل گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج محموله از انبار به عهده برنده مزایده خواهد بود .

4-    قیمتهای فراورده تحویلی به برنده مزایده بر مبنای قیمت مصوب کار گروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود .

5-    برنده مزایده ، سود مرزنشینان را(15 % نرخ پیشنهادی ) به صورت هفتگی و براساس میزان خرید از شرکت نفت  به حساب شماره 2171130006003 نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند .

6-     تحویل فراورده به برنده مزایده بر اساس مفاد قرارداد فی مابین کارگزار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خواهد بود .

7-    برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته اقدام به عقد قرارداد ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط و پیشنهاد دوم به عنوان برنده اعلام خواهد شد .

8-    سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد عودت خواهد گردید .

9-    در شرایط  مساوی اولویت با تعاونی های مرزنشینان میباشد 0

10-سپرده سایر شرکت کنندگان پس از بازگشایی پاکت و اعلام برنده عودت خواهد شد .

تبصره :

الف : تعیین صلاحیت و پذیرش کارگزاران و برندگان مزایده به عهده کار گروه استانی خواهد بود .

ب : شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران بر اساس موازنه تولید و مصرف نفت گاز در کشور در هر مرحله از قرارداد خود در صورت لزوم با توجه به نیاز داخلی کشور نسبت به قطع فروش اقدام نماید .

11-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد (شماره مزایده 100970245000004 ) و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. (برای تایید صحت اسناد ارسالی در سامانه باید به صورت فیزیکی نیز تحویل گردد)

12-توضیح اینکه به  نرخ پیشنهادی 16 % عوارض و ارزش افزوده  و 15 % سود مرزنشینان اضافه  خواهد شد .

 

نحوه ارسال مدارک شرکت در مزایده :

....................................................

پاکت الف :

1-    تصویر برابر اصل شده مدارک هویتی ( کارت ملیشناسنامه ) و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین تغییرات و مدارک هویتی دارندگان حق امضاء

2-    تاییدیه گردش مالی به مبلغ 25،000،000،000 ریال به طور متوسط در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی

3-    تصویر کارت مرزنشینی یا کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر

4-    تایید فرم آگهی مزایده توسط شرکت کنندگان (اثر انگشت و مهر و امضاء)

 

          پاکت ب :

1-    فیش واریزی شرکت در مزایده

          پاکت ج :

-         نرخ پیشنهادی طبق فرم نمونه

         ضمنا پاکات مربوطه را در یک پاکت جداگانه لاک مهر شده تحویل دبیرخانه حراست استانداری نمایند .

 

 

                                                                                 استاندار آذربایجان غربی