جلسه کمیسیون‌کارگری به منظور بررسی و پیگیری مشکلات کارگران شهرداری سردشت برگزار شد

 

فرماندار سردشت‌در اینجلسه گفت: مسائل کارگری به اقتضای ‌ مشکلات و چالش های که ایجاد می کنند ضریب وزنی و‌تاثیرگذاری متفاوتی در سیستم های اداری و اجتماعی دارند.

 

جهانی تصریح کرد: در شهرستان سردشت مسئله دارترین حوزه کارگری مربوط به شهرداری سردشت است که مطالبات و‌معوقاتی دارند ‌اما با این وجود با تدابیر مجموعه و بینش عمیق مردم این مسائل تبدیل به معضل امنیتی نشده است 

 

فرماندارسردشت اضافه کردملاحظات دینی، اخلاقی ‌و‌انسانی ایجاب می کند که برای رفع مشکلات کارگران‌شهرداری بخش های مختلف به تناسب وظایف خود پای کار بیایند و راهکارهای موثر ارائه دهند.

 

وی تاکید کرد‌شهرداری سردشت نسبت به تدوین برنامه های راهبردی و درآمدزا اقدام نماید.

 

شهردار سردشت نیز دراین جلسه بدهی های شهرداری را اعلام کرد و‌گفت: شهرداری سردشت ۳۲ میلیارد تومان بدهی دارد

 

رسولی  گزارشی از برنامه های پیش رو‌ جهت درآمدزایی ‌و‌  پرداخت هزینه های جاری و حقوق پرسنل شهرداری ارائه داد و‌گفت: در نظر داریم که با  فروش ۱۱ قطعه از اراضی شهرداری، دریافت هزینه تغییر کاربری و‌تفکیک اراضی دو‌قطعه زمین‌‌، دریافت مطالبات از ادارات و‌ارگانهای شهرستان هزینه های جاری ‌و حقوق پرسنل را تامین‌نماییم