بامداد امروز از ساعت ۵:۳۰ دقیقه فرماندار سردشت از محل ایستگاه سنجش آلودگی هوا، کشتارگاه ‌و از مسیل ها ‌و آبهای سطحی و نحوه پاکسازی آنها توسط شهرداری  سردشت بازدید کرد


در این بازدید رئیس محیط زیست ‌و سرپرست شهرداری سردشت هم حضور داشتند.