به اطلاع كليه هموطنان گرامي مي رساند سامانه اينترنتي سرشماري نفوس و مسكن ۱۳۹۵ازمورخ1395/07/03به نشاني https://www.sarshomari95.ir جهت ثبت نام در دسترس عموم خواهد بود. شايان ذكر است دسترسي به سامانه مذكور صرفا تحت پروتكل HTTPS در بستر امن و معتبر فراهم شده است و هرگونه نشاني اينترنتي ديگر فاقد اعتبار بوده و به مركز آمار ايران و سرشماري نفوس و مسكن ۱۳۹۵ تعلق ندارد.